Clive Barker: Színházi játékok

Színházi találkozások

A színház a cselekvésben kifejezett emberi kapcsolatok művészete. Ez a definíció az improvizált drámák és rituálék modern, szerkesztettség nélküli formáira éppúgy vonatkozik, mint a régebbi, elterjedtebb formákra. A színházban emberek találkoznak, és egymásra hatásuk adja a cselekményt. A darab végén már nem ugyanaz a szituáció, mint ami az elején volt, mert közben az emberek változások folyamatát élték át. A közönségben is — egyénileg — változásokat okoz a színészekkel (jellemekkel), a szerzővel való találkozás.
A közönség elsődlegesen a test szimpatikus reakciói útján, kinesztetikusan reagál az előadásra; és csak a későbbiekben reflektál tudatosan. Ha ez így van, akkor a közönség legerőteljesebb reagálása akkor következik be, ha a színészek találkoznak egymással, hatnak egymásra< a színpadon, s képzeletük segítségével kiváltják testükben a megjelenített drámai találkozás ki nesztetikus érzeteit. Ha a színészek csupán egy régebbi szituáció sémáit ismétlik mechanikusan (s ez így lesz, ha a produkció már a próbák során "rögzítve" lett), vagy pedig ha tudatos reflexív gondolatok vagy szándékok kötik le őket, akkor a közönség nem kapja meg az egymásra hatásoknak ezt az áramlását; amelyre reagálhatna. Nem tehet mást,'mint figyeli a színen megjelenő képeket, és a szövegből hozzákapcsolja a jelentést,'más szóval: az igazi kölcsönhatásoknak a látszatával van dolgunk — a közönség egy sor ellentétes vonzást és feszültséget tapasztal. Nem érti a darabot, érdeklődése lankad, unatkozni kezd, figyelme könnyen elkalandozik. A színészképzés nagy részének tehát az emberi kapcsolatok, a találkozások kérdésével kell foglalkoznia. A jellemek, mint Arisztotelész mondja, a tettek által nyilatkoznak meg. Éneikül a jellem statikus fogalommá válik, s csökken a színház társadalmi érvénye.

A tér
A színész «gy háromdimenziós tér központjában áll. Ténylegesen két háromdimenziós tér, a színpad valódi, semleges terének és a színdarab-környezet tulajdonképpeni, ábrázolt terének a középpontjában áll. Mindkét térfogalom kövzetlenül kapcsolódik egy másik téregységhez — a nézőtérhez. A színház története során több esetben a színésznek képzelete és teste segítségével kellett átalakítani a valódi színpadi teret szituációs térré. Volt, amikor ez az átalakítás más eszközökkel történt. Egy "szegény" színházban a színész fi zikuma és képzelőereje alapvető fontosságú tényező a tér- és időtranszformációk sikeres kivitelezése szempontjából.
* * *
A színész térbeli mozgását a közönség kinesztetikusan érzékeli. Az érzetek azonban eltompulnak, mivel csak részei annak a teljes előadásnak, amelyre a nézők reagálnak. Van néhány darab, amire nagyon nehéz odafigyelni, de ennek okát nagyon nehezen tudjuk megmagyarázni. Lehet, hogy a színpadi cselekvésből hiányzik a közönség figyelmét fel- • keltő fókusz; vagy a díszletkörnyezet téregységei nem harmonizálnak a színpadi cselekvéssel. Régi rendezői fogás a darab feszültségét azáltal csökkenteni vagy növelni, hogy a színpadon "érdeklődési pontokat" vagy fókuszpontokat alkalmazunk.

Kapuk
Ez nagyon egyszerű gyakorlat, de mindig felkelti a hivatásos színészek érdeklődését. Csak két bútordarab kell hozzá, melyet a semleges térbe helyezünk, és a színészeknek ezen elrendezés téregységeit kell felderíteniük. A két bútordarab általában egymástól egy méterre, a színpad háttere, illetve eleje felé enyhén elcsúsztatva helyezkedik el. A színészt megkérjük, hogy derítse fel és tudatosítsa a különböző téregységek érzeteit, a lehetséges megközelítési utakat és azokat a mozgásformákat, melyek a két bútordarab által létrehozott kapun való átjutás közben előfordulhatnak.
Ez a tevékenység alapvető fontosságú a színész munkája szempontjából. A kezdő színésznek szóló hagyományos jótanács úgy szól, hogy "ne menj neki a bútornak, és ne állj a sztár elé!" Közhely, hogy a bizonytalan vagy az amatőr színészt a színpadon a bútordarabtól bútordarabig való biztonságos mozgás jellemzi: fogódzókat keres, és fél nyílt területekre merészkedni. Ugyanez vonatkozik az éles fénnyel bevilágított területekre is. A színpadon a félénk színésznek van a legszebben megvilágított térdük.
A kapun való áthaladás egy döntéshozatal összes pszicho-fizikai érzetét megadja, azaz a tudatosított érzeteket. A kapun keresztül való mozgás módja befolyásolja a döntés minőségét. A kapuban való lézengés a szorongás és bizonytalanság érzetét kelti. A döntést minősítő fizikai eszközök közé az erőteljesség foka, a sebesség, az útvonal iránya és a , mozgás ritmusa tartozik. A színpad eleje felé eső bútordarab hasonló fekvésű sarka egy elválasztható vonalat képez két téregység között, és egy rendkívül kellemetlen pont érzetét kelti. Egy díszlet-belső környezet sok "kaput" tartalmaz, és első pillantásra egy színész elég nehezen jön tisztába a környezete által körülhatárolt kis téregységekkel. Figyelmét az a folyamat is erősen leköti, melynek során a próbatermi munkát a színházépületbe kell átültetni. Ha valamennyire sikerül benne tudatosítanunk, hogy miből áll egy ilyen környezetben való tájékozódás és mozgás, materiálisán is segítjük az átállás folyamatát.

Kommunikációs rögtönzések
A szabad improvizációt ritkán használom, helyette szívesebben alkalmazok olyan játékokat, melyek szerkezetén belül a színészek rögtönözhetnek. Véleményem szerint az improvizáció elsődleges célja az, hogy lehetővé tegye a színész számára a szöveg mögötti cselekvések feltárását. A szavak ugyanis értelmesek, de nincs igazi jelentésük. Egy színész úgy is elmondhatja Lear szerepét, mintha a londoni telefonkönyvet olvasná fel. A probléma közvetlen forrását magának a színésznek a kor-látaiban kell keresnünk. A színész megtanulja a szöveget, s a szöveg valamiképpen korlátozza képzeletének működését. A színész a szövegből és csakis a szövegből meríti biztonságérzetét. Ez olyankor is megtörténik, amikor a próbák korai szakaszaiban improvizáltak. Az improvizálás közben a színészek igen képzeletgazdagon közelítették meg a jellemek és kapcsolataik problematikáját, de amint kezükbe vették a szövegkönyvet, mindezt elhagyták, és egyszerűen a "szöveget játszották le".
A rendezők azt hiszik, hogy a szöveg okoz gátlásokat a színészben. Ügy próbálják tehát megoldani a kérdést, hogy a színésztől elveszik a szöveget, s így próbálják lejátszatni a jelenetet vagy a szituációt. Ez az improvizáció alkalmazásának legfőbb indoka.
Az improvizáció néha olyan formát ölthet, hogy a színésznek adnak egy helyzetet, s azt menet közben önmagának kell részleteiben kidolgoznia, szavakban megfogalmaznia. A rendezők egy része ezeket az improvizációkat a próbák kezdetén vezeti be, még mielőtt a színész foglalkozni kezdett volna a szövegével. A magam részéről ezt nem helyeslem, mert a színésznek a szöveg tanulmányozása előtt túl kevés információja van az adott jelenetről, s ezért tevékenységében hiányozni fog a szerkesztettseg és a fegyelem. A munka legnagyobb része kárba veszhet, mert a színész improvizált tevékenységét nem képes kapcsolatba hozni azzal a struktúráit jelenettel, amelyhez a rögtönzés után majd vissza kell térnie.
De azért sem alkalmazom ezt a módszert, mert az ilyen improvizáció gyakran nem több, mint szavakba foglalás. A színészek úgy fecsegnek, mint egy papagáj, össze-vissza beszélnek bármiről, ami csak a jelenet kapcsán eszükbe jut, s nem hallgatják meg a többi színészt, vagy csak éppen hogy reagálnak rájuk.
Emlékszem, egyszer megpróbáltam egy improvizációs helyzetet kialakítani, amelyben egy munka nélküli színész telefonhívást vár a filmrendezőtől, hogy megtudja, kap-e szerepet vagy sem. Megérkezik a telefontársaság embere, s azzal fenyegetőzik, hogy azonnal kikapcsolja a telefont, amennyiben a színész nem tudja rögtön rendezni a számláját. A házinéni az egyetlen, akitől pénzt kérhetne kölcsön, de neki már hatheti lakbérrel tartozik. A konfliktusok és az esetleges szövetkezések érdekesek ugyan, de kiderült, hogy a keret túlságosan is kötetlen. Nem ad megfelelő irányítást a színésznek. Az eredmény az volt, hogy a három színész ott álldogált, és vég nélkül magyarázta, mit miért csinál. A magyarázkodás lehetetlenné tett bármiféle összjátékot, és teljesen hamis szituáció jött létre. Mindenki precízen feltárta szándékait és azok indokoltságát, tehát olyasmit csináltak, ami a való életben sohasem fordul elő.
A problémát egyes rendezők úgy akarják megoldani, hogy analóg szituációt hoznak létre, amelyben azután a színész szabadon rögtönözhet. Kevés olyan esetet láttam, amikor ez sikerrel járt. Az analógia ugyanis gyakran legalább annyi problémát vet fel, mint maga az eredeti jelenet. Bármilyen analógiát találunk egy kezdő színész életében arra, hogy Banquót meggyilkolja Macbeth, az jóval erőtlenebb lesz az eredeti jelenethez képest. A rendezői technika fontos része az, hogy a színésznek az eredeti drámai szituáció olyan analógiáját adjuk, amelyet képes megragadni, de véleményem szerint egyáltalán nem szükséges, hogy ez improvizáció formájában történjék. Ha egyszer felhívtuk a színész figyelmét az ilyen analógiákra, általában könnyedén képes azt bevonni munkájába.
Van úgy, hogy a rendező a színész saját szavaival mondatja el a jelenetet. Tapasztalataim szerint ez akkor is csak szavakba foglalás lesz, ha a szituáció túlságosan kötetlen, és akkor is, ha az improvizált rész a darabban hosszabb terjedelmű.
* * *
Egy másik módszer, amelyet magam is, mások is sikerrel alkalmaztak, az, hogy a színész egy "szöveg alatti" szöveget mond, tehát azt, ami a dialógus mögöttes gondolati tartalma. Sok modern drámaíró, elsősorban Csehov, olyan, a legkevésbé sem átlátszó stílusban ír, amelyben a jellemek elfedik egymás elől igazi érzéseiket vagy azok valódi mélységét. Ha a színész nem rendelkezik a jellem belső életét megvilágító, mélyreható, szöveg mögötti ismeretekkel, a dialógus lapossá, kifejezéstelenné válik. A párbeszéd nem rejtheti el a jellem belső életét, de ugyanakkor korlátoznia kell érzéseinek maradéktalan kifejezését is. Ezekben a darabokban hasznos, ha a színész eltávolodik a szövegtől, s így szabadon fejezi ki a jellem belső gondolatait és érzéseit. A későbbiekben a strukturált jelenet és párbeszéd ebből fogja nyerni mögöttes hatását és jelentőségét. Ezt a technikát a színészek arra használják, hogy két párbeszéd között fenntartsák a gondolati összefüggéseket. Azért mondják ki a jellem gondolatait, hogy az egész jeleneten keresztül megőrizzék a cselekvés folytonosságát. A technika segítségével létre lehet hozni a jellem "belső monológját" is. Néhány rendező minden egyes színésszel külön foglalkozik, és segít neki kidolgozni egy olyan gondolati és reakciósort, amelyre azután rá lehet építeni a teljes jelenetet. A "belső monológ" kialakításánál segítséget jelenthet a színésznek, ha a többiek eljátsszak a monológ egy-egy részét. Ha a jellem gondolatai ellentmondásosak, vagy ha valamilyen belső akadályt kell leküzdeni ahhoz, hogy cselekedhessen, akkor a többi színész elmondja ezeknek a gondolatoknak egy részét. A francia bohózatokban sok olyan jelenet van, amelyben a felszarvazott személy bosszút forral. Ahhoz, hogy cselekedhessen, előbb le kell győznie a szégyenérzését. A többiek állandóan szóban emlékeztetik az őt ért szégyenre, felszarvazottnak nevezik, vagy részletesen leírják a felszarvazás eseményének körülményeit. A színész azután alakításába belesűríti ezeknek a külső sérelmeknek, hatásoknak az emlékét.

Improvizáció Improvizáció

Beszéd és mozgás
A beszéd hallhatóvá tett mozgásokból tevődik össze. Beszéd közben a legnagyobb erőkifejtést azok az izomcsoportok végzik, amelyek a tüdő légáram-mechanizmusát és a szájban levő hangképző szervek működését irányítják. Nincs azonban olyan izom vagy izomcsoport, mely elszigetelten tudna működni. Az egész testizomzat részt vesz az egyensúly megtartásában, a hangképző mozzanatot megindító és ennek jellegét megadó impulzusok létrehozásában, valamint a hangképző folyamat irányításában, mely a kinesztetikus visszacsatoláson keresztül történik. Ezek a testben végbemenő mozgások rendszerint nem érzékelhetők, illetve csak mint mozgásérzetek vannak jelen a beszélőben és a hallgatóban. Bizonyos emberek vagy népcsoportok esetében a beszédet kísérő testmozgás sokkal kötetlenebb, szélesebb skálájú — taglejtéseik erőteljesebbek, kifejezőbbek. A mediterrán emberek méltán híresek erről, míg a britek például e tekintetben jóval visszafogottabbak. A próbákon lehetőség nyílik arra, hogy a beszédet kísérő mozgások körét kiszélesítsük, s ezzel a jelenséget a színész számára érzékelhetőbbé tegyük. Később a hangképzés terén is alkalmazhatjuk a mozgásgyakorlatokban már jól bevált módszereket. Sajnos a színiiskolák többségében a mozgás- és hangképzés külön folyik, mintha ezek egymástól teljesen távol eső tevékenységek volnának. Az ideális az lenne, ha egy magas szintű, integrált képzés keretében folyna az oktatásuk, és — ha túlzott az a követelés, hogy valaki mindkét területnek legyen a szakértője — a tanárok legalább annyira legyenek jártasak a másik tantárgy anyagában, hogy ne csak a saját szakterületüket, hanem a színész munkájának problémáit és azzal szemben támasztott követelményeket is ismerjék. Egy másik gyakran előforduló hiba, hogy a hangokat környezetükből kiemelve, elvontan vizsgálják, s ráadásul olyan szövegekben, melyeknek befogadásához bizonyos szintű interpretáció is szükséges. A fiatal színész gyakran épít fel magában egy olyan piramist, amelynek csúcsa a klasszikus szöveg. Az idegességet szülhet, mivel a piramis a színész előtt tornyosuló nehézségeket testesíti meg. A bonyolult szövegek esetében ez csak nagyon alapos hangképző munkával kerülhető el. A szöveg a színjátszás nyersanyaga, nem pedig legfőbb elérendő célja.
A problémát még bonyolultabbá teszik azok a módszerek, amelyek a jellem belső életére és cselekvéseire koncentrálnak, abban a reményben, hogy a beszéd — ösztönösen — úgyis korrigálja saját magát. Ez a módszer nagyrészt Sztanyiszlavszkij elméleti és gyakorlati munkáin alapul. A sztanyiszlavszkiji fogalmak hiányos vagy félreértett alkalmazása kimozdítja a testet egyensúlyából, és hibákat és zavarokat eredményez a hangképzésben. A sztanyiszlavszkiji "fővonal"-elmélet a jellem pszichológiai fejlődésén alapszik, és ennek következtében nem alkalmazható azokra a szövegekre, melyek "gesztusos" szer-kesztettségűek, vagy nincs pszichológiai fővonaluk. Ez az elmélet számos Shakespeare-szöveg esetében alkalmazható lenne, de Marlowe és a görögök már nehezen tűrnék meg. Shakespeare és a legtöbb mostani író egy gondolat-, jellem- vagy cselekményépítkezést alkalmaz a beszéd folyamán, melyeknek gerincét a szöveg alkotja. A görögök, Marlowe és a francia klasszikusok úgy helyeznek egymás mellé különálló gondolatokat és cselekvéseket, hogy ez kumulatív (összegző) hatással legyen a nézőre.
(Baticz Attila fordítása)

Vissza

copyright © László Zoltán 2014 - 2015
e-mail: Literatura.hu